W ramach Kontraktu zaprojektowane oraz wykonane zostaną w szczególności następujące Roboty:

 • budowa drogi ekspresowej

 • węzły drogowe: „Miszewo” , „Chwaszczyno”

 • Obwód Utrzymania Drogowego (OD) „Miszewo” z budynkiem administracyjno- socjalnymi oraz budynkami towarzyszącymi

 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową

 • budowa dróg innych niż droga ekspresowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości

 • budowa dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej

 • budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów

 • w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - skrzyżowania należy wykonać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie,

 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,

 • utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania,

 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową,

 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,

 • urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej, ekrany przeciwolśnieniowe,

 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,

 • wyburzenia budynków, obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, przepustów,

 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,

 • oświetlenie drogowe,

 • organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,

 • po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,

 • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,

 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,

 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,

 • System Zarządzania Ruchem,

 • wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem:

  • właściwości gruntów, skał i materiałów

  • przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami (należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi ruchami podłoża)

  • wartości granicznych odkształceń

  • wymagań określonych w polskich normach
Projektowane parametry drogi:

Droga ekspresowa – jezdnia główna OMT
Klasa techniczna drogiS
Prędkość projektowa120 km/h
Szerokość pasa ruchu3,50m
Szerokość pasa awaryjnego2,50m
Szerokość pasa dzielącegomin. 12m
Szerokość pobocza gruntowego0,75m
Skrajnia pionowa5,00m
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2024